Thursday, June 25, 2009


Gmail เป็นเมล์ที่กำลังมาแรงและมีประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างหมาและสะดวกกว่า การสอนผู้เรียนให้ลงทะเบียนเข้าใช้อีเมล์นั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคบางประการที่ทำให้เข้าใช้เมล์ภาษาอังกฤษได้ตามต้องการเพราะการลงทะเบียนอีเมล์ที่เป็นภาษาไทยจะไม่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เลย

HELLO!!!


How are you today?